Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

O Banku

Treść strony

 

Vistula Bank Spółdzielczy

Historia Vistula Banku Spółdzielczego sięga aż 1928 roku.

Vistula Bank Spółdzielczy - dawniej Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku z siedzibą w Wyszogrodzie - w dzisiejszej formie istnieje od 1995 r., jednak rodowody spółdzielni tworzących go sięgają odległej przeszłości.

Spółdzielnia w Wyszogrodzie

Najstarszą Placówką jest Spółdzielnia w Wyszogrodzie. Powstała ona w 1928 roku jako "Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością nieograniczoną w Wyszogrodzie". Z nielicznych, zachowanych dokumentów wynika, że założycielami Kasy byli m. in. Feliks Kiedrowski, Alfons Krzemiński, Klemens Sobański. Wyszogrodzka Kasa należała do placówek średniej wielkości - w 1935 roku liczyła 75 członków, 42 wkładców, a obroty za ten rok wyniosły ogółem 185 tys. zł. Ostatni bilans w okresie przed wybuchem II wojny światowej sporządzony został na dzień 31 marca 1939 roku. Stan kasy wynosił 1978 złotych, pożyczki - 41,6 tys., udziały - 7,6 tys., fundusze własne - 1,5 tys. zł. Członkami Spółdzielni były 192 osoby. Z chwilą wybuchu wojny, Spółdzielnia działała do października 1939 roku, po czym Niemcy przejęli wszystkie księgi i dokumenty. Reaktywowanie Banku nastąpiło w 1948 roku pod nazwą "Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszogrodzie". W skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Marian Dąbrowski - Prezes, Kazimierz Szymerski i Henryk Magnuszewski - Członkowie. Terenem działania Banku było miasto Wyszogród oraz gminy: Rębowo, Mała Wieś, Sielec, później też Bodzanów. Udział członkowski wynosił 1 000 zł, a wpisowe 200 zł.

Zgodnie z Dekretem o reformie bankowej, wyszogrodzki BS od 1 marca 1950 roku przekształcony został w Gminna Kasę Spółdzielczą. Funkcję kierownika GKS (od 1952 r.) powierzono Kazimierzowi Szczygielskiemu. Do połowy 1956 r. Kasa zajmowała lokal przy ulicy Rynek 14. W czerwcu 1956 roku GKS przemianowana zostaje na Kasę Spółdzielczą w Wyszogrodzie. W nowym statucie zapisano, że siedzibą Kasy jest miasto Wyszogród, a teren działania obejmuje Wyszogród oraz gromady: Rębowo, Starzyna, Mała Wieś, Kobylniki, Święcice i Orszymowo w powiecie płockim.

Funkcję przewodniczącego Rady pełnił w tym czasie Ignacy Górecki, na czele Zarządu stał Antoni Sutkowski, zaś kierownikiem Kasy był Józef Magnuszewski. W 1959 roku Spółdzielnia liczyła 1335 członków, co stanowiło 55% ogółu gospodarstw, fundusz udziałowy przekraczał 100 tys. zł, natomiast kwota funduszu zasobowego osiągnęła poziom blisko 150 tys. zł. Suma bilansowa wynosiła 5,4 mln, zaś osiągnięte zyski 160 tys. zł.

Spółdzielnia rozwijała się dynamicznie, o czym świadczy coroczny wzrost powyższych wskaźników oraz otwarcie punktu kasowego w Kobylnikach. W 1960 roku stanowisko kierownika (później dyrektora) Kasy obejmuje Stanisław Szczodrowski, zaś rok później funkcję prezesa Zarządu powierzono Edmundowi Piekutowi, który sprawował ją przez okres 20 lat. Decyzją Zebrania Przedstawicieli w lipcu 1963 roku Kasa Spółdzielcza w Wyszogrodzie podzielona została na dwie jednostki: KS Mała Wieś i KS Wyszogród.

Terenem działania tej ostatniej było miasto Wyszogród oraz GRN Rębowo i Podgórze. W lata siedemdziesiąte wyszogrodzka spółdzielnia wchodzi pod nową nazwą "Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie" (od 5 marca 1969 roku) i nowo wybudowaną siedzibą - własnym biurowcem przy ul. Rynek 6/7 (obecnie ulica Rębowska 2). Bank nadal rozwija się rosną wkłady oszczędnościowe i kredyty.

Od 1973 roku Bank udziela znaczącej pomocy materialnej oraz obejmuje stały patronat nad Zbiorczą Szkołą Gminną im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie. Reforma administracyjna połowy lat siedemdziesiątych spowodowała zmianę terenu działania Banku. Obejmował on odtąd miasto i gromadę Wyszogród. Z dniem 1 stycznia 1975 r. BS przejmuje kredyty inwestycyjne od Banku Rolnego, w miejsce którego powstaje Bank Gospodarki Żywnościowej.

Bank rozwija się - wzrasta liczba członków do 1646 w 1976 roku i zysków w kwocie 1.124 tys. zł. W kwietniu 1981 r. zmarł długoletni Prezes Zarządu Banku - Edmund Piekut. Jego miejsce zajmuje Gabriel Zmysłowski, natomiast skład Zarządu uzupełniają: Stanisław Szczodrowski i Janusz Kuliński (od 1985 roku Prezes Zarządu).

Na przestrzeni lat wielu działaczy samorządowych i pracowników Banku wyróżnionych było różnego rodzaju medalami i odznaczeniami. Z okazji 125- lecia spółdzielczości bankowej ufundowany został sztandar Banku Spółdzielczego w Wyszogrodzie (1986 r.). U progu transformacji ustrojowej i wprowadzenia zasad wolnorynkowych podjęto się rozbudowy budynku bankowego. Zaciągnięty na ten cel kredyt oraz udzielenie kilku kredytów, które okazały się nieściągalne spowodowało, że wyszogrodzka placówka zaczęła tracić płynność finansową i odnotowywać straty. W związku z taką sytuacją władze samorządowe Banku podjęły decyzję o przyłączeniu się do Banku Spółdzielczego w Czerwińsku.


Historia Banku w Czerwińsku n. Wisłą

Początki spółdzielni w Czerwińsku datowane są na 1950 rok. Zarejestrowanie instytucji pod nazwą "Gminna Kasa Spółdzielcza w Czerwińsku" nastąpiło 30 listopada tegoż roku. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Piotr Gmurczyk, na Prezesa Zarządu powołano Stanisława Szpetulskiego, zaś stanowisko kierownika Kasy powierzono Tomaszowi Grabowskiemu. Czworo pracowników prowadziło działalność w lokalu (32 m2) przy Rynku Batorego.

Do końca 1956 brak jest jakichkolwiek dokumentów z działalności GKS w Czerwińsku. Wiadomo tylko, że Kasa posiadała jednoosobowy punkt kasowy w Chociszewie, świadczyła usługi kasoworozliczeniowe Gminnej Spółdzielni oraz udzielała pomocy rolnikom w formie drobnych zaliczek. Funkcję nadzorczą sprawował Narodowy Bank Polski Oddział w Płońsku. W tym okresie działalności Kasy nie osiągnięto żadnych zysków. Bilans z roku 1956 zamknięto stratą w wysokości 32,3 tys. zł.

W 1957 roku Kasa zrzeszała 483 członków o łącznym funduszu udziałowym 17,3 tys. zł. Prowadziła działalność na terenie 43 wsi w gromadach: Czerwińsk, Chociszewo i Kuchary - Skotniki. Szybki rozwój Kasy zahamowany został z początkiem lat sześćdziesiątych. Przewodnictwo Rady objął Janusz Łukasiak – przodujący rolnik z Radzikowa, na czele Zarządu stanął Jan Krawczyk a kierownikiem Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej była Janina Lewandowska. Ponownie osiągnięto rozmach w działalności kredytowej i oszczędnościowej, zwiększono udział członkowski do 200 zł/osobę. Kasa zatrudniała 12 osób, z czego 3 pracowały w punktach kasowych w Chociszewie i Czerwińsku.

W 1967 roku Kasa przyjmuje nazwę "Bank Spółdzielczy w Czerwińsku". Rozwijana jest działalność kulturowo-oświatowa. Ponadto, Bank pomaga finansowo różnym organizacjom społecznym, które działają na terenie obsługiwanym przez Bank. Na skutek reformy administracyjnej w 1973 r., zasięg działania BS zawęża się do obsługi ludności zamieszkującej 36 wsi, wyłącznie w gminie Czerwińsk. BS przejął wszelkie kompetencje, dotyczące kredytowania rolnictwa indywidualnego, obsługi kredytowej i finansowej pozarolniczej oraz gospodarki nieuspołecznionej i pełną obsługę budżetu gmin. Skład Zarządu w tym czasie kształtuje się następująco: Jan Piekut - Prezes, Jan Pasierowski - Członek i Teresa Wojnarowska - Kierownik (później Dyrektor) Banku.

Palącym problemem stały się warunki lokalowe Banku. Czynione od końca lat 60. Starania w tym zakresie nie przyniosły rezultatów, dopiero w maju 1980 roku siedziba Banku przeniesiona zostaje do wydzierżawionego budynku o powierzchni 140 m2 przy ulicy Warszawskiej 3. Dwa lata później miejsce długoletniego prezesa Zarządu J. Piekuta zajmuje Jerzy Ciurzyński. Po 25 latach pracy na emeryturę odeszła w 1989 roku Teresa Wojnarowska. Jej miejsce na stanowisku dyrektora Banku zajęła Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka - obecnie Prezes Zarządu NBS Jolanta Łukasiak-Malicka. W 1995 roku zakupiony został na własność budynek przy ul. Jagiełły 2 w Czerwińsku i przystosowany na potrzeby działalności Banku. Było to bardzo ważne wydarzenie, gdyż Bank nie posiadał przez 45 lat własnego lokalu. W tym też czasie czerwiński BS zrzeszył się w Banku Unii Gospodarczej w Warszawie oraz przejął Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie.

Historia Banków w Czerwińsku n. Wisłą i Wyszogrodzie po połączeniu

24 lutego 1995 roku, po fuzji rozpoczął działalność nowy Bank - Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie. Połączenie to, pierwsze w ówczesnym województwie płockim, dało przykład innym Bankom, jak należy przeprowadzać powszechne dziś przyjętą restrukturyzację.

Pięciolecie tego wydarzenia uczczone zostało uroczystością, stało się też okazją do prezentacji i podsumowania osiągnięć NBS. Obchody jubileuszu odbyły się 7 kwietnia 2000 roku, a wśród gości znaleźli się dyrektorzy i delegaci NBP, KZBS, UG S.A., Maz. BR, Mazowieckiej Kasy Chorych, prezesi i przedstawiciele Banków Spółdzielczych regionu mazowieckiego, politycy, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz szczególnie zasłużeni klienci Banku.

Rok 2000 obfitował w jeszcze więcej wydarzeń niż obchody 5-lecia NBS. Rozbudowana i zmodernizowana została placówka bankowa w Czerwińsku oraz utworzono nową placówkę w sąsiedniej gminie Iłów. Gmina ta posiada również charakter rolniczy i mając w tej dziedzinie doświadczenie, wypełniliśmy niszę w kredytowaniu preferencyjnym rolników. Naczelną dewizą stał się wizerunek banku uniwersalnego, zaspakajającego zapotrzebowanie na usługi finansowe rynku lokalnego i wspomagającego efektywną działalność rolniczą i gospodarczą.

NBS zasięgiem działalności obejmował 3 gminy lewo - i prawobrzeżnej Wisły: Czerwińska, Wyszogrodu i Iłowa. Pozycja i zaufanie Banku, uzyskane wśród członków i klientów sprawiła, że bank na życzenie mieszkańców Sochaczewa - Chodakowa uruchomił w marcu 2003 roku nową filię w tym mieście.

W 2003 roku Bank otrzymał Godło Promocyjne "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców". Za działalność dla osób starszych i niepełnosprawnych, bank został wyróżniony w konkursie "Bank Dostępny". Dla wygody klientów, w siedzibie Banku w Wyszogrodzie został zamontowany bankomat oraz zapoczątkowane zostało wydawanie własnych kart bankomatowych.

W 2004 roku Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie obchodził "brylantowy jubileusz", 75-lecia działalności. Przewodniczący Rady Nadzorczej mgr inż. Paweł Kamiński, znany ogrodnik - sadownik, wraz z całą Radą wysoko ocenia działalność trzyosobowego Zarządu, który zapewnił stały rozwój połączonego Banku. Jest to silna i sprawnie zarządzana instytucja, nowocześnie wyposażona. Na nabytym jesienią 2003 roku w Iłowie gruncie, po 2 latach powstał przystosowany do świadczenia usług bankowych nowoczesny budynek. To właśnie w nim od maja 2005 roku Klienci Gminy Iłów korzystają z usług NBS.

Po 2 miesiącach od tamtego wydarzenia zamontowany został bankomat. W następnym roku zamontowano bankomat w PO Czerwińsk. Z początkiem 2007 roku otwarty został Punkt Obsługi Klienta w Małej Wsi, oraz ukończono remont PO Czerwińsk.

Podczas XI Krajowego Święta Spółdzielczości Bankowej, podsumowano wyniki tradycyjnych rankingów, jakim od lat poddaje się większość Banków Spółdzielczych. Wśród laureatów tych rankingów znalazł się Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie. Jest to szczególnie ważne wyróżnienie, gdyż ocenie kapituły tych rankingów poddaje się większość z blisko sześciuset polskich banków spółdzielczych. Nasz BS w Rankingu zatytułowanym "Najlepszy Bank Spółdzielczy w 2006 roku" w grupie banków o sumie bilansowej 50-100 milionów złotych, uzyskał zaszczytne trzecie miejsce. Uzyskanie tak wysokiej pozycji jest tym cenniejsze, że jest to najliczniejsza grupa, bo licząca około 250 Banków Spółdzielczych. Wiele z nich działa znacznie dłużej niż NBS Czerwińsk, często w bardziej zasobnych regionach i środowiskach, niż północne Mazowsze.

Szczególnie cenne jest drugie wyróżnienie, którym uhonorowany został nasz BS podczas wspomnianego Święta. Uzyskaliśmy tam honorowy tytuł "Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej". To wyróżnienie uzależnione jest od oceny, jaką BS uzyskał u klientów, samorządów lokalnych, organizacji i instytucji, które działają na obszarze działania Banku.

Obydwa wyróżnienia Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku przyjęli z radością i satysfakcją, bowiem są one dowodem na to, że udało się stworzyć dobrą ofertę usług bankowych. Nasze starania o unowocześnienie obsługi, wprowadzanie nowinek technicznych, ułatwiających klientom dostęp do banku, karty płatnicze, bankomaty, bankowość internetowa, to produkty ogólnie dostępne we wszystkich placówkach naszego BS. Propozycje dla rolników, przedsiębiorców i klientów indywidualnych, zarówno po stronie kredytów, jak i depozytów, są tworzone po to, by Bank mógł być stymulatorem rozwoju lokalnego biznesu, rolnictwa i poprawy zasobności społeczeństwa.

23 listopada 2007 roku, w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku, została odprawiona Msza Św. "o pomyślność i szczęście członków, pracowników oraz ich rodzin". Podczas tej Mszy Św. został poświęcony Sztandar dla Placówki Operacyjnej w Czerwińsku. W uroczystości uczestniczyli pracownicy, władze Banku oraz mieszkańcy Czerwińska. W 2008 roku z końcem maja odeszła na emeryturę piastująca stanowisko Głównego Księgowego - Mieczysława Kulińska. Etat ten objęła Elżbieta Jeznach, która piastowała tą rolę aż do 2018, od tego czasu stanowisko Głównego Księgowego obejmuje Tomasz Kujawa.

Dnia 18 czerwca 2011 roku miała miejsce Wielka Gala „Rzetelnych”, podczas której wręczono Certyfikaty Programu „Rzetelni w Biznesie”. Poparcie dla Programu „Rzetelni w biznesie” ze strony Kancelarii Prezydenta RP stanowiło wielki zaszczyt dla Organizatorów, a przede wszystkim dla Laureatów. Program uzyskał patronat Parlamentu Europejskiego, a także władz rządowych i samorządowych. W gronie Laureatów znalazł się Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą, który otrzymał statuetkę oraz dyplom Mazowiecki Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”.

Święto Bankowości Spółdzielczej KZBS w 2011 roku było okazją do sukcesu dla NBS. W trakcie ogłoszenia wyników konkursu „Najlepszy bank Spółdzielczy w Polsce” nasza instytucja zdobyła pierwsze miejsce w kategorii sumy bilansowej 100 - 200 mln zł.

22 listopada 2011 roku, w ramach konkursu “Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS SA”, doceniono najlepsze banki spółdzielcze. Nadwiślański Bank Spółdzielczy zdobył tytuł Lidera Grupy BPS A.D. 2010 oraz nagrodę, którą jest puchar Lider 2010. Otrzymanie nagrody podsumowano „Sukces ten zawdzięczamy nie tylko naszej pracy, ale przede wszystkim Klientom naszego Banku, którzy nam zaufali, traktują nas jako partnera i chcą z nami współpracować”.

29 maja 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych banków spółdzielczych. Ceremonia wręczenia statuetek oraz certyfikatów konkursu miała miejsce podczas IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z Grupą BPS i SGB – Bankiem S.A. oraz CPBiI. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie zajął zaszczytne II miejsce w kategorii „Najefektywniejsze Banki” w grupie od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej. W zestawieniu uwzględniono wartości uzyskane w 2011 roku dla sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego.

29 listopada 2012 roku rozstrzygnięto konkurs „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A.". Nadwiślański Bank Spółdzielczy po raz kolejny zdobył tytuł Lidera Grupy BPS A.D. 2011. W konkursie wzięły udział wszystkie banki spółdzielcze należące do zrzeszenia BPS. Laureatów wyłoniono na podstawie analizy osiągniętych wyników finansowych za 2011 rok.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku dokonało zmian w Statucie, na mocy których z dniem 16 stycznia 2013 roku Nadwiślański Bank Spółdzielczy zmienił nazwę na Vistula Bank Spółdzielczy. Przyjął też nowe hasło:

"Budujemy lepszą przyszłość".

Dnia 15 marca 2013 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Filii Vistula Banku Spółdzielczego w Bielsku. Gości powitała Prezes Zarządu, Pani Jolanta Łukasiak-Malicka, oraz Dyrektor Oddziału w Płocku, Pani Agnieszka Kruk. Nową siedzibę banku przy Placu Wolności 3A poświęcił Proboszcz parafii w Bielsku, Ksiądz Kanonik Józef Różański.

25 października  2013 roku odbył się uroczysty Jubileusz 85-lecia działania Banku. Przybyło wielu znamienitych  Klientów i Przyjaciół Banku. Wśród nich byli: prof. dr hab. Bogusław Pietrzak (Szkoła Głowna Handlowa), Andrzej Wolski (reprezentujący Związek Banków Polskich), Andrzej Kołatkowski (Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.), Mirosław Bizoń (Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A.). Ponadto uroczystość zaszczycili swoim przybyciem Przedstawiciele Samorządu Terytorialnego, a także zaprzyjaźnieni Prezesi Banków Spółdzielczych. Przewodniczący Rady przywitał przybyłych Gości, podziękował Klientom za zaufanie, podkreślając, że „Bank jest silny siłą swoich Klientów”.

3 marca 2014 roku Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) ogłosiło laureatów konkursu "Instytucje i Produkty Finansowe Roku 2013". W kategorii Bank Spółdzielczy Roku 2013, Vistula Bank Spółdzielczy zdobył Srebrny Certyfikat za najwyższą jakość obsługi klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz innowacyjność i rozwój w zgodzie z trendami współczesnej bankowości. Wysoko oceniono profesjonalizm personelu i przejrzystość realizowanych procedur finansowych.

W maju 2014 roku władze Banku specjalnie dla swoich klientów stworzyły i wydały magazyn Vistula Banku Spółdzielczego „Twój Bank”, który dostępny był w Oddziałach Banku oraz w wersji on-line. W pierwszym wydaniu magazynu można było przeczytać wywiad
pt. „Biznes w kobiecym stylu”, dowiedzieć się co aktualnie dzieje się w obrębie Banku oraz poznać pełną ofertę produktową.

W dniach 20-21 maja 2014 odbyło się VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014. Podczas uroczystej gali Vistula Bank Spółdzielczy zdobył I miejsce i nagrodę główną w kategorii "Najefektywniejsze Banki" o sumie bilansowej od 200 do 400 mln zł. Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami (Krakowski Bank Spółdzielczy). Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie dwa lata (2012 i 2013) – na ich podstawie wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych.

2 grudnia 2014 podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS rozstrzygnięto konkurs na Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2013 roku. Zwycięzców konkursu ustalono w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych za lata 2012 oraz 2013. O pozycji Banku w ostatecznej klasyfikacji decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. Statuetkę LIDERA otrzymał Vistula Bank Spółdzielczy za Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w roku 2013.

12 lutego 2015 roku odbyła się Wielka Gala Finałowa roku 2014 Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. Vistula Bank Spółdzielczy otrzymał Złoty Certyfikat Godła Banku Spółdzielczego 2014.

11 października 2015 roku, w Czerwińsku nad Wisłą, odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia istnienia placówki w Czerwińsku n/Wisłą. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w czerwińskim kościele, której przewodniczył proboszcz Łukasz Mastelarz wraz z księdzem kanonikiem Romanem Bagińskim. Podczas uroczystości głos zabrała Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Podkreśliła ona znaczenie działalności banków spółdzielczych w Polsce i sprzeciwiła się opinii, że spółdzielczość to przeżytek. W jej ocenie, rozwój spółdzielczości zarówno w Europie, Kanadzie, jak i w Polsce temu zaprzecza. Prezes KZBS złożyła życzenia, aby Vistula BS nigdy z tej mapy nie zniknęła. Podczas jubileuszu prezes KZBS wręczyła Złote Krzyże za zasługi w rozwoju spółdzielczości bankowej im. Piotra Wawrzyniaka Pawłowi Kamińskiemu, przewodniczącemu rady nadzorczej Vistula BS oraz Stanisławowi Jakubiakowi, długoletniemu członkowi i przewodniczącemu rady nadzorczej banku. Ponadto  długoletni klienci oraz pracownicy Vistula BS otrzymali dyplomy uznania od Adama Struzika, marszałka województwa Mazowieckiego.

4 stycznia 2017 odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Czerwińsku nad Wisłą. Budynek Urzędu Gminy piętro 1, pokój nr 20. W uroczystości uczestniczyła Prezes Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka, Dyrektor Ewa Staniszewska, Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat, Proboszcz Parafii Czerwińsk ks. mgr Łukasz Mastalerz oraz inni pracownicy Banku i Urzędu Gminy.

8 marca 2017 odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału w Bodzanowie, przy ul. Bankowej 16. Obecnych gości na uroczystym otwarciu powitała Pani Prezes Zarządu Jolanta Łukasiak-Malicka oraz Pani Dyrektor Oddziału Joanna Stelmach. Przybyło wielu gości min. Pani Małgorzata Bombalicka - Dyrektor Urzędu Pracy w Płocku, Pan Roman Lutomierski- Kierownik KRUS, Pani Anna Brzezińska - Dyrektor Biura IGRP, Pan Jerzy Staniszewski - Wójt Gminy Bodzanów wraz z Przewodniczącym i Radnymi Gminy, Ksiądz Proboszcz Tomasz Mazurowski, który poświęcił naszą Placówkę.

Początek roku 2020 w Vistula Banku Spółdzielczym przyniósł zmiany w Zarządzie oraz strukturze organizacyjnej Banku, które są konsekwencją naturalnie upływającego czasu.  Po wielu latach pracy na stanowisku Prezesa Zarządu – Pani Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka zdecydowała o przejściu na emeryturę z dniem 31 marca 2020 roku. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.03.2020 roku powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Panu Kamilowi Jakubowi Łukasiak dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Banku. Podjęła również uchwałę o uzupełnieniu czteroosobowego składu zarządu o Panią Annę Babulewicz-Marchel.

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku odbyło się XIII Forum Administratorów Novum Bank. Właśnie tam zostaliśmy wyróżnieni za czynny udział w rozwoju systemu bankowego, który staramy się dostosowywać do Waszych potrzeb. W 2022 roku Vistula Bank Spółdzielczy otrzymał również wyróżnienie od ITCARD za promocję wpłat gotówkowych w sieci Planet Cash.

Wraz z początkiem 2023 roku nadeszły kolejne zmiany organizacyjne Banku. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Panią Annę Babulewicz-Marchel, która pełni tą funkcję do dziś.

W celu ograniczenia konieczności częstych wizyt Klientów w placówkach Banku, w 2023 roku w Wyszogrodzie zainstalowano tzw. Recycler. Jest to urządzenie łączące funkcje bankomatu i wpłatomatu, co umożliwia Klientom wpłacanie pieniędzy na swoje konta bankowe o dowolnej porze, bez konieczności odwiedzania Oddziałów Banku. Obecnie Bank dysponuje już trzema takimi urządzeniami, zlokalizowanymi w Wyszogrodzie, Czerwińsku nad Wisłą oraz Słupnie.

W 2023 roku Vistula Bank Spółdzielczy stał się członkiem takich organizacji jak: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, a dzięki członkostwu w tych organizacjach Vistula BS może lepiej funkcjonować, rozwijać się, być na bieżąco z wydarzeniami w branży i korzystać ze wsparcia ekspertów.

Misją Vistula Banku Spółdzielczego jest być bankiem uniwersalnym, zaspokajać zapotrzebowanie na usługi finansowe rynku lokalnego, aby można było prowadzić efektywną działalność rolniczą i gospodarczą. Realizując przyjętą misję, za strategiczny cel swojego działania Bank przyjął umacnianie podstaw ekonomicznych działalności w celu dalszego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych nam środków oraz zmniejszania wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi, unowocześnienie i usprawnienie działalności Banku.

 

Dane kontaktowe

Kontakt
tel. (24) 231 12 00

 

 

 

 

 

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.