Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Reklamacje klientów

Reklama

kredyt

Treść strony

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie informuje, iż klientom Banku przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Bank lub jego działalność.

Reklamację należy zgłosić do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.

Dopuszczalną przez NBS Czerwińsk jest forma pisemna. Reklamację można złożyć:

 • w siedzibie Banku, w każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta,

 • za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście.

Reklamację można składać przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej. Złożenie reklamacji przez klienta w każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta jest równoznaczne ze złożeniem jej w Banku, jeżeli chodzi o początek biegu terminu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub kuriera, Bank na życzenie klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

Aby pomóc nam w rozwiązaniu Państwa problemu będziemy potrzebować:

 • imię, nazwisko i adres, numer rachunku, numer telefonu,

 • szczegóły reklamacji

Każda złożona reklamacja do NBS Czerwińsk zostanie rozpatrzona w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia problemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy może zostać niedotrzymany. Bank informuje klienta o:

 • przyczynie opóźnienia,

 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

 • wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

W tym przypadku termin rozpatrzenia skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni.

Informujemy również, że:

 • Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedziba w Wyszogrodzie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

 • w przypadku klientów konsumentów istnienie możliwości zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta,

 • w przypadku sporu istnieje możliwość jego polubownego rozwiązania.

 • Organem odwoławczym od sposobu rozstrzygnięcia reklamacji jest Zarząd Banku.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad składania reklamacji w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie udzielają pracownicy Banku.

Dane kontaktowe

 
                                  Kontakt
 
Numer telefonu: (24) 231 12 00
Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14

 

 

 

 

 

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.