Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Kredyty

Treść strony

Wakacje kredytowe

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Drodzy Klienci,

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć w Vistula Banku Spółdzielczym (zwanym dalej Bankiem) wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli wniosek o tzw. wakacje kredytowe.

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych można złożyć do umowy o kredyt hipoteczny zawartej przed dniem 1 lipca 2022 r.
z terminem zakończenia okresu kredytowania, określonym w umowie, przypadającym co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

WAKACJE KREDYTOWE

 

 1. Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu przysługuje Kredytobiorcy będącemu konsumentem – wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytu, zawartej z Bankiem w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych;
 2. zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych
  w walucie polskiej (złotych), z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska;
 3. maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:
 1. 2 miesiące – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 2. 2 miesiące – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 3. 1 miesiąc – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.;
 1. zawieszenie spłaty rat kredytu przez wskazany okres nastąpi dopiero od dnia doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku złożenia Wniosku w dni robocze Banku po godzinie 14:00 lub w dni wolne od pracy – do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym;
 2. zawieszenie spłaty kredytu dotyczy wyłącznie rat kredytu, których termin płatności, wynikający z harmonogramu spłat kredytu, przypada dopiero po dniu doręczenia Wniosku do Banku;
 3. zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Umowie kredytu o okres zawieszenia spłaty rat kredytu wskazany we Wniosku;
 4. ustanowione w Umowie kredytu zabezpieczenia spłaty kredytu będą obowiązywać do końca okresu kredytowania wydłużonego o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 5. zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty rat kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu;
 6. w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu Bank nie pobiera płatności wynikających
  z Umowy kredytu, tj.: rat kredytu oraz opłat i prowizji przewidzianych w Umowie kredytu, za wyjątkiem opłat, o których mowa w pkt 10;
 7. w okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu, w tym ubezpieczenia pomostowego i ubezpieczenia niskiego wkładu;
 8. zawieszenie spłaty rat kredytu nie wymaga podpisania aneksu do Umowy kredytu;
 9. kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej, co oznacza że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres zawieszenia spłaty kredytu. Istnieje ryzyko wyższego niż bieżące oprocentowania kredytu, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności;
 10. zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych
  w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności;
 11. w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia
  9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie Wniosku skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu. Wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu;
 12. jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu Umowy kredytu na warunkach innych niż określone w art. 73 Ustawy, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia Wniosku o wakacje kredytowe do Banku;
 13. każdy z wymienionych we Wniosku Kredytobiorców, występujący jako strona Umowy kredytu, może samodzielnie złożyć Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu. Składający Wniosek jest zobowiązany poinformować pozostałych współkredytobiorców o złożeniu Wniosku;
 14. nie nastąpi zawieszenie spłaty rat kredytu:
 1. w przypadku braku danych umożliwiających prawidłową realizację Wniosku,
  w szczególności danych Kredytobiorcy/ów, danych identyfikujących Umowę kredytu, podpisu Kredytobiorcy,
 2. jeżeli we Wniosku nie zostanie złożone Oświadczenie, że Wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 3. jeżeli którykolwiek z Kredytobiorców, wskazanych we Wniosku, złoży w Banku inny wniosek o zawieszenie spłaty innego kredytu hipotecznego, z jednoczesnym oświadczeniem o spełnieniu warunku określonego w lit. b,
 4. jeżeli sprawa, wniosek bądź umowa, której Wniosek dotyczy, nie spełniają wymogów Ustawy.

W przypadku wystąpienia we Wniosku braków formalnych Bank wezwie Kredytobiorcę do ich uzupełnienia;

 1. Bank – w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia Wniosku – informuje na trwałym nośniku Kredytobiorcę składającego Wniosek oraz pozostałych wymienionych we Wniosku Kredytobiorców, występujących jako strona Umowy kredytu, o otrzymaniu tego Wniosku oraz potwierdza okres, na który została zawieszona spłata rat kredytu
  i informuje o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy);
 2. informację, o której mowa w pkt 18, Bank przekaże Kredytobiorcy zgodnie z jego dyspozycją określoną we Wniosku, zaś do pozostałych wymienionych we Wniosku Kredytobiorców – przesyłką pocztową. Możliwe jest również przekazanie informacji,
  o której mowa w pkt 18, w trakcie osobistej wizyty Kredytobiorcy w placówce Banku;
 3. w przypadku konieczności dokonania korekty/uzupełnienia niniejszego Wniosku początek okresu zawieszenia, o którym mowa w pkt 3, oraz termin poinformowania, o którym mowa w pkt 18, rozpoczynają się od dnia otrzymania przez Bank poprawnego (skorygowanego/uzupełnionego) Wniosku.
 4. Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego Wniosku w każdym momencie. Rezygnację składają wszyscy Kredytobiorcy, którzy podpisali/złożyli Wniosek.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w pkt 21 zawieszenie spłaty rat kredytu pozostaje w mocy za okres do dnia złożenia rezygnacji. Zawieszenie spłaty rat kredytu przestaje obowiązywać od dnia następującego po dniu otrzymania przez Bank oświadczenia Kredytobiorcy o rezygnacji.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej i w bankowości elektronicznej.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 1. bankowość elektroniczna www.vistulabs.pl,
 2. e-mail: wakacjekredytowe@vistulabs.pl,
 3. Placówki Vistula Banku Spółdzielczego:

 

Oddział w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 2

09-450 Wyszogród

 

Oddział w Iłowie

ul. Handlowa 1

96-520 Iłów

 

Punkt Obsługi Klienta w Małej Wsi

ul. Kochanowskiego 9

09-460 Mała Wieś

 

Filia w Sochaczewie

ul. Chopina 160

96-503 Sochaczew

Oddział w Bodzanowie

ul. Bankowa 16

09-470 Bodzanów

 

 

Filia w Bielsku

ul. Plac Wolności 3A

09-230 Bielsk

 

Oddział w Czerwińsku nad Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 2

09-150 Czerwińsk n. Wisłą

 

 

 

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.