Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Kredyty

Treść strony

Wakacje kredytowe

Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Od 15 maja 2024r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić :

 • od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia  31 sierpnia 2024 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  - w wymiarze dwóch miesięcy.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać w 2024 r., jeśli:

 • wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na Twoje cele mieszkaniowe nie przekracza 1 200 000 zł oraz
 • spełniasz co najmniej jeden z dwóch warunków.

Warunek 1 (wysokość raty do dochodu)

Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. 

     VR6ERABERABERABERABERABERABEVhKAv8P9RzNsBpvOqwAAAAASUVORK5CYII=

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek 1? 

1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc. 

Ważne!  Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.

2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

XivcD00nQIAAAQIECBAgQIAAAQIECPQCQg43AgECBAgQIECAAAECBAgQIDAKgf8C2thFK2jLNbUAAAAASUVORK5CYII=

3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

      Z7ay5W1YPQAAAABJRU5ErkJggg== 

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD

1. Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30 %

379769JBXyWCBABIkAEiAARIAJEgAgQASJABIgAESACRKA6Av8P6cODmhAk3agAAAAASUVORK5CYII= 

Warunek 2

Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy

 s6ljh6LAHn2vOd+XjzkjOPnrZnBAQJMkrKECBAgAABAgQIECBAgACBAgKCBAUGWRcJECBAgAABAgQIECBAgEBGQJAgo6QMAQIECBAgQIAAAQIECBAoICBIUGCQdZEAAQIECBAgQIAAAQIECGQEBAkySsoQIECAAAECBAgQIECAAIECAoIEBQZZFwkQIECAAAECBAgQIECAQEZAkCCjpAwBAgQIECBAgAABAgQIECggIEhQYJB1kQABAgQIECBAgAABAgQIZAQECTJKyhAgQIAAAQIECBAgQIAAgQICggQFBlkXCRAgQIAAAQIECBAgQIBARkCQIKOkDAECBAgQIECAAAECBAgQKCAgSFBgkHWRAAECBAgQIECAAAECBAhkBAQJMkrKECBAgAABAgQIECBAgACBAgKCBAUGWRcJECBAgAABAgQIECBAgEBGQJAgo6QMAQIECBAgQIAAAQIECBAoICBIUGCQdZEAAQIECBAgQIAAAQIECGQEBAkySsoQIECAAAECBAgQIECAAIECAoIEBQZZFwkQIECAAAECBAgQIECAQEZAkCCjpAwBAgQIECBAgAABAgQIECggIEhQYJB1kQABAgQIECBAgAABAgQIZAQECTJKyhAgQIAAAQIECBAgQIAAgQICggQFBlkXCRAgQIAAAQIECBAgQIBARkCQIKOkDAECBAgQIECAAAECBAgQKCAgSFBgkHWRAAECBAgQIECAAAECBAhkBAQJMkrKECBAgAABAgQIECBAgACBAgKCBAUGWRcJECBAgAABAgQIECBAgEBGoAUJfgBNM+xnkt5BuwAAAABJRU5ErkJggg==

lub

Podstawa prawna

Ustawia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

 

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);
 10. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
 11. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);
 12. pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);
 13. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 14. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 5 );
 15. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);
 16. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);
 17. kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 6 );
 18. kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);
 19. kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);
 20. kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.
 21. kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 1. bankowość elektroniczna https://e.vistulabs.pl/,
 2. e-mail: wakacjekredytowe24@vistulabs.pl,
 3. Placówki Vistula Banku Spółdzielczego:

 

Oddział w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 2

09-450 Wyszogród

 

Oddział w Iłowie

ul. Handlowa 1

96-520 Iłów

 

Punkt Obsługi Klienta w Małej Wsi

ul. Kochanowskiego 9

09-460 Mała Wieś

 

Filia w Sochaczewie

ul. Chopina 160

96-503 Sochaczew

Oddział w Bodzanowie

ul. Bankowa 16

09-470 Bodzanów

 

 

Filia w Bielsku

ul. Plac Wolności 3A

09-230 Bielsk

 

Oddział w Czerwińsku nad Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 2

09-150 Czerwińsk n. Wisłą

 

 

 

Dane kontaktowe

Kontakt
tel. (24) 231 12 00

 

 

 

 

 

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.