Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

O Banku

Treść strony

Założenia Polityki informacyjnej


Vistula Banku Spółdzielczego


§ 1

 

Polityka informacyjna Vistula Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym   dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

 

    Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

 1. strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,

 2. opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,

 3. zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami,

 4. opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka,

 5. przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,

 6. zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,

 7. Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie,

 8. wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby,

 9. informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości,

 10. informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku,

 11. inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej,

 12. zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2,

 13. informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Głównego Księgowego na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki,

 14. informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli,

 15. informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 2, w pokoju Dyrektora Oddziału w godzinach pracy Banku.

§2


 


 

 1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia przez Radę Nadzorczą.

 2. Zespół Informatyki i Ryzyka Bankowego przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.

 3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej

   

§3
 

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.

 

§4
 

Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku..

 


 

 

Zatwierdził:

Zarząd: Rada Nadzorcza

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Płocku
    tel. 660 499 346
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. Oddział w Warszawie
    tel. (22) 114 13 73
10. Filia w Młodzieszynie
    tel. (46) 300 00 04
11. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223
12. Odział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.